Plani i marketingut pdf

Plani i biznesit eshte projekt te cilin do ta shfrytezoni per te zhvilluar idene tuaj te biznesit plani i biznesit nuk do tju garantoj sukses, por mund te permiresoj shanset e juaja per sukses. Plani i biznesit pergatitet per vete kompanine ose per investuesit ne te. Shembull i nje plani marketingu pergaditur nga bekim pergjegjaj qershor, 2010 u n i v e r s i t e t i s h t e t e r o r i t e t o v e s faqe 1 lenda. Ky plan i marketingut per eksport eshte zhvilluar per tu ofruar drejtuesve te ndermarrjeve. Planifikimi i marketingut perfshin venien e vizionit, te qellimit dhe detyrave. Planifikimi i marketingut eshte perdorur per tregjet e segmentimit. Perceptimi i klienteve per brendin paraqet nje rendesi te madhe per. Eshte nje dokument i gjalle, evolutiv qe shpreh ardhmerine e kompanise. Plani i marketingut detajon hapat e nevojshem ne rrugetimin e arritjes deri te konsumatori juaj dhe krijimi i nje marredhenie me te. Gjendja aktuale, qellimet objektivat e ndermarrjes, strategjia e marketingut, programet e aktiviteteve, buxheti dhe kontrolla. Pdf marketingu ne sistemin bankar dhe inovacionet teknologjike. Slogani dhe motoja e kompanise do jete let things in our hands and see the magic, ndersa stema do jete e perber nga emri i kompanise. Plani i prodhimit, plani dhe format organizative, plani operativ. Perfundimisht, permes ketyre aktiviteteve behet plani nderveprues per oferte e caktuar dhe ne kete menyre merren vendimet per ose kunder miratimit te investimeve per oferten e re ne treg.

Plani strategjik i marketingut nga nje kompani e orientuar ne te hyrat nga zeri, ne nje operator per ofrim te sherbimeve per transferim te shpejte te te dhenave, qe synon pjesen me te madhe te tregut, kryesisht duke u fokusuar ne segmentet me vlere te larte. Customer relationship management must pass through imc, in order to do this, the customer must percieve delivered. Menaxhimi i strategjive te marketingut ligjerata te. Me realizimin e zhvillimit te kesaj lende, studentet do te munden. Community goals financial independence there are various business models for sustaining opensource activities. Ndermarrja nepermjet marketingut e bene identifikimin e nevojave dhe te kerkesave, i analizon dhe i ndjeke ato deri ne permbushjen e tyre. Apr 04, 2010 strategjite e marketingut nr mjedisi i marketingut mjedisi i marketingut demographic marketing technological economic intermediaries natural environment environment ys ng m lan ar n al eti p is ke in an ark product tin g m g target suppliers place consumers price publics n tio en ing m on ar tr ta promotion em et c ke ol. M e r c a d o t e c n i a d i g i t a l u n i d a d d e l a a c a d e m i c a. Marketingu eshte pjese e rendesishme e nje kompanie te sukseshme. Plani i marketingut per eksport udhezues hap pas hapi 7 shoqata sektoriale duhet te luajne nje rol te rendesishem ne zhvillimin e analizave sektoriale te cilat jane te kushtueshme dhe kerkojne perpjekje te konsiderueshme. Shembull i nje plani marketingu pergaditur nga bekim pergjegjaj qershor, 2010 u. Plani i prodhimit,plani dhe format organizative,plani operativ. Strategjite e marketingut te ndermarrjeve ne sektorin ushqimor ne kosove.

Video production business plan sample strategy and. Pergatitja e planit te biznesit eshte nje prej hapave te pare ne rrugetimin per fillimin e biznesit te ri. Plani i biznesit struktura dhe metodologjia e hartimit raporti prmbledhs. Download as docx, pdf, txt or read online from scribd. Vet kuptimi i konceptit te marketingut eshte nje prej dimenzioneve me relevante ne biznesin e ndermarrjes. Michaels video service is a startup company providing video production services on a freelance basis. Bazat e marketingut malushtullumi plani i marketingut eshte dokument i detalizuar ne te cilin paraqiten.

Prshkrimi i prgjithshm i biznesit me cka merret biznesi. Beni dallimin mes shitjes dhe marketingut beni segmentin e tregut njihni dhe organizoni kerkimet e tregut. Michaels video service video production business plan strategy and implementation. Plani i marketingut ka per qellim pershtatjen e kompanise ne gjendjen aktuale ne. Pkvm plani kombetar i veprimit per mjedisin qeveria e kosoves ojq organizate joqeveritare mrn menaxhimi i resurseve natyrore vko vleresimi i kapaciteteve organizative osbe organizata per siguri dhe bashkepunim ne evrope dvp dokumenti per vleresim te projektit usaid akp agjencia kosovare per privatizim. Ideja e marketingut ne internet dhe cilesia e sherbimeve elektronike perben sfiden per agjensite turistike sot dhe ne te ardhmen. Faktoret e brendshem dhe te jashtem analiza swot perparesite dobesite shanset rreziqet marketingu i forte dhe i zhvilluar, emarketing, cmime me te volitshme, teknologjia me e avancuar, mbulueshmeria prej 99. Doktoratura ejup fejza, fakulteti ekonomise, departamenti i. Stili i menaxhimit,resurset njerezore,njerez te duhur. Planifikimi i marketingut sipas disenjit, paul e strauss2008. Whatever your services or products may be, market them the right way on the web and watch them go viral. Mbeshtetur ne legjislacionin civil shqiptar,ligjit nr.

Strategjia e diferencimit vegla me e rendesishme per diferencimin e produktit eshte brendi. Pikenisje ne planin e marketingut jane percaktimet e ndermarrjes ne fushen e shitjes, kanalet e shitjes dhe klientet. Planifikimi i marketingut sipas autorit, paul e strauss2008. Marketingu ne internet dhe vleresimi i sherbimeve elektronike. Plani i marketingut per eksport udhezues hap pas hapi abstrakt gjate zhvillimit te ketij dokumenti do te kuptoni qe kjo eshte harta juaj orientuese prej ku gjendeni tani dhe ku jeni duke shkuar.

Nje plan marketingu ndoshta nuk eshte ne krye te listes te ndermarresi te ri, por ky duhet te jete. Keshtu qe, pas analizave te shumta te bera, jane percaktuar vizioni dhe misioni i kesaj kompanie per. Qellimi i punimit eshte te shqyrtoje ndikimin e marketingut qe realizohet permes mediave sociale ne gjendjen e shitjeve te ndermarrjeve ne kosove duke konsideruar madhesine e ndermarrjes, investimet financiare te dedikuara per aktivitetet e marketingut ne kete. Qellimi strategjik 1 rritja e mundesive dhe njohurive per bashkeveprim me qytetaret. Plani i marketingut eshte dokument i detalizuar ne te cilin paraqiten. Marketingu dhe planifikimi i destinacioneve turistike e.

Te kuptuarit e tregut dhe nevojave te konsumatoreve koncepti i marketingut. Marketingu i ndermarrjeve ne kosove permes aplikimit te. Plani i marketingut eshte pjes perberse e planit te afarizmit qe mirret me analizen dhe programin e aktiviteteve te tregetimit te produkteve dhe sherbimeve te ndermarrjes ne treg. Integrated marketing communications imc is a relatively new concept of marketing and creating stable businesscustomer relationships. Aktivitetet e marketingut krijohen ne menyre sistemore dhe te plani fikuar. Stra i e osov a 2020 3 akronimet dhe shkurtesat akk be bnk bpm bpv dpap dpsa ikap ipa kash ke msa nvm oshc pvnmsa pvpe pvvek tt unmik vnr zkm agjencia kunderkorrupsion bashkimi evropian. Strategjia marketing e qendrave tregtare ne republiken e kosoves. Plani i biznesit eshte dokument i pergatitur per tju treguar realizueshmerine e biznesit tuaj. Pergaditu dhe nisu,menaxhimi i ndermarrjesnisja me kembe te mbare,ndertimi i biznesit. One model, used by red hat, is to charge customers subscription fees for services and support.

Plani i biznesit investimit eshte nje permbledhje e shkruar e aktivitetit te propozuar te. Fbv duhet te krijoje nje grup pune qe do te pergatise nje plan marketingu per institutin. Pa dyshim elementet kyce per planin e marketingut dhe planin interaktiv te marketingut eshte edhe miksi i marketingut. Menaxhimi i strategjive te marketingut ligjerata te autorizuara. Gjeja me e rendesishme qe nje ndermarrje e vogel duhet te perfshije ne planin e marketingut eshte njohuria e qarte e konsumatoreve dhe konkurrenteve te saj thote robert thomas. Gary armstrong and philip kotler,2005 planifikimi i marketingut. Iielementet perberes te planeve te marketingut sa here flasim per nje plan marketingu, aq here mbajme parasysh elementet e meposhtem.

1189 1147 1116 332 143 190 655 1034 1099 652 1214 537 48 1092 1319 457 1212 1228 314 1091 244 323 397 83 1269 317 712 774 883 797 866 70 587 6 1470 629