Plani i marketingut pdf

Marketingu eshte pjese e rendesishme e nje kompanie te sukseshme. Beni dallimin mes shitjes dhe marketingut beni segmentin e tregut njihni dhe organizoni kerkimet e tregut. Whatever your services or products may be, market them the right way on the web and watch them go viral. Plani i marketingut detajon hapat e nevojshem ne rrugetimin e arritjes deri te konsumatori juaj dhe krijimi i nje marredhenie me te. Te kuptuarit e tregut dhe nevojave te konsumatoreve koncepti i marketingut. Mbeshtetur ne legjislacionin civil shqiptar,ligjit nr.

Stra i e osov a 2020 3 akronimet dhe shkurtesat akk be bnk bpm bpv dpap dpsa ikap ipa kash ke msa nvm oshc pvnmsa pvpe pvvek tt unmik vnr zkm agjencia kunderkorrupsion bashkimi evropian. Pikenisje ne planin e marketingut jane percaktimet e ndermarrjes ne fushen e shitjes, kanalet e shitjes dhe klientet. Planifikimi i marketingut perfshin venien e vizionit, te qellimit dhe detyrave. Stili i menaxhimit,resurset njerezore,njerez te duhur. Gjendja aktuale, qellimet objektivat e ndermarrjes, strategjia e marketingut, programet e aktiviteteve, buxheti dhe kontrolla. Faktoret e brendshem dhe te jashtem analiza swot perparesite dobesite shanset rreziqet marketingu i forte dhe i zhvilluar, emarketing, cmime me te volitshme, teknologjia me e avancuar, mbulueshmeria prej 99.

Eshte nje dokument i gjalle, evolutiv qe shpreh ardhmerine e kompanise. Marketingu i ndermarrjeve ne kosove permes aplikimit te. Pkvm plani kombetar i veprimit per mjedisin qeveria e kosoves ojq organizate joqeveritare mrn menaxhimi i resurseve natyrore vko vleresimi i kapaciteteve organizative osbe organizata per siguri dhe bashkepunim ne evrope dvp dokumenti per vleresim te projektit usaid akp agjencia kosovare per privatizim. Plani i prodhimit, plani dhe format organizative, plani operativ. Pa dyshim elementet kyce per planin e marketingut dhe planin interaktiv te marketingut eshte edhe miksi i marketingut. Keshtu qe, pas analizave te shumta te bera, jane percaktuar vizioni dhe misioni i kesaj kompanie per. Fbv duhet te krijoje nje grup pune qe do te pergatise nje plan marketingu per institutin. Planifikimi i marketingut eshte perdorur per tregjet e segmentimit. Prshkrimi i prgjithshm i biznesit me cka merret biznesi. Marketingu dhe planifikimi i destinacioneve turistike e. Plani i biznesit investimit eshte nje permbledhje e shkruar e aktivitetit te propozuar te. Community goals financial independence there are various business models for sustaining opensource activities. Gjeja me e rendesishme qe nje ndermarrje e vogel duhet te perfshije ne planin e marketingut eshte njohuria e qarte e konsumatoreve dhe konkurrenteve te saj thote robert thomas.

Shembull i nje plani marketingu pergaditur nga bekim pergjegjaj qershor, 2010 u n i v e r s i t e t i s h t e t e r o r i t e t o v e s faqe 1 lenda. Pergatitja e planit te biznesit eshte nje prej hapave te pare ne rrugetimin per fillimin e biznesit te ri. Plani i marketingut eshte dokument i detalizuar ne te cilin paraqiten. Strategjite e marketingut te ndermarrjeve ne sektorin ushqimor ne kosove. Plani i marketingut per eksport udhezues hap pas hapi 7 shoqata sektoriale duhet te luajne nje rol te rendesishem ne zhvillimin e analizave sektoriale te cilat jane te kushtueshme dhe kerkojne perpjekje te konsiderueshme. Slogani dhe motoja e kompanise do jete let things in our hands and see the magic, ndersa stema do jete e perber nga emri i kompanise.

Doktoratura ejup fejza, fakulteti ekonomise, departamenti i. Gary armstrong and philip kotler,2005 planifikimi i marketingut. Perfundimisht, permes ketyre aktiviteteve behet plani nderveprues per oferte e caktuar dhe ne kete menyre merren vendimet per ose kunder miratimit te investimeve per oferten e re ne treg. Menaxhimi i strategjive te marketingut ligjerata te. Iielementet perberes te planeve te marketingut sa here flasim per nje plan marketingu, aq here mbajme parasysh elementet e meposhtem. Plani i prodhimit,plani dhe format organizative,plani operativ. Strategjia marketing e qendrave tregtare ne republiken e kosoves. Plani i biznesit struktura dhe metodologjia e hartimit raporti prmbledhs. Strategjia e diferencimit vegla me e rendesishme per diferencimin e produktit eshte brendi. Plani strategjik i marketingut nga nje kompani e orientuar ne te hyrat nga zeri, ne nje operator per ofrim te sherbimeve per transferim te shpejte te te dhenave, qe synon pjesen me te madhe te tregut, kryesisht duke u fokusuar ne segmentet me vlere te larte. One model, used by red hat, is to charge customers subscription fees for services and support. Plani i marketingut per eksport udhezues hap pas hapi abstrakt gjate zhvillimit te ketij dokumenti do te kuptoni qe kjo eshte harta juaj orientuese prej ku gjendeni tani dhe ku jeni duke shkuar. Qellimi strategjik 1 rritja e mundesive dhe njohurive per bashkeveprim me qytetaret. Vet kuptimi i konceptit te marketingut eshte nje prej dimenzioneve me relevante ne biznesin e ndermarrjes.

Ndermarrja nepermjet marketingut e bene identifikimin e nevojave dhe te kerkesave, i analizon dhe i ndjeke ato deri ne permbushjen e tyre. Pergaditu dhe nisu,menaxhimi i ndermarrjesnisja me kembe te mbare,ndertimi i biznesit. Ky plan i marketingut per eksport eshte zhvilluar per tu ofruar drejtuesve te ndermarrjeve. Michaels video service video production business plan strategy and implementation. Planifikimi i marketingut sipas disenjit, paul e strauss2008. Perceptimi i klienteve per brendin paraqet nje rendesi te madhe per. Apr 04, 2010 strategjite e marketingut nr mjedisi i marketingut mjedisi i marketingut demographic marketing technological economic intermediaries natural environment environment ys ng m lan ar n al eti p is ke in an ark product tin g m g target suppliers place consumers price publics n tio en ing m on ar tr ta promotion em et c ke ol.

Ideja e marketingut ne internet dhe cilesia e sherbimeve elektronike perben sfiden per agjensite turistike sot dhe ne te ardhmen. M e r c a d o t e c n i a d i g i t a l u n i d a d d e l a a c a d e m i c a. Download as docx, pdf, txt or read online from scribd. Plani i biznesit eshte projekt te cilin do ta shfrytezoni per te zhvilluar idene tuaj te biznesit plani i biznesit nuk do tju garantoj sukses, por mund te permiresoj shanset e juaja per sukses. Pdf marketingu ne sistemin bankar dhe inovacionet teknologjike. Plani i biznesit pergatitet per vete kompanine ose per investuesit ne te. Customer relationship management must pass through imc, in order to do this, the customer must percieve delivered. Qellimi i punimit eshte te shqyrtoje ndikimin e marketingut qe realizohet permes mediave sociale ne gjendjen e shitjeve te ndermarrjeve ne kosove duke konsideruar madhesine e ndermarrjes, investimet financiare te dedikuara per aktivitetet e marketingut ne kete. Aktivitetet e marketingut krijohen ne menyre sistemore dhe te plani fikuar.

Plani i marketingut eshte pjes perberse e planit te afarizmit qe mirret me analizen dhe programin e aktiviteteve te tregetimit te produkteve dhe sherbimeve te ndermarrjes ne treg. Planifikimi i marketingut sipas autorit, paul e strauss2008. Marketingu ne internet dhe vleresimi i sherbimeve elektronike. Video production business plan sample strategy and. Me realizimin e zhvillimit te kesaj lende, studentet do te munden. Bazat e marketingut malushtullumi plani i marketingut eshte dokument i detalizuar ne te cilin paraqiten. Michaels video service is a startup company providing video production services on a freelance basis. Nje plan marketingu ndoshta nuk eshte ne krye te listes te ndermarresi te ri, por ky duhet te jete. Plani i marketingut ka per qellim pershtatjen e kompanise ne gjendjen aktuale ne. Shembull i nje plani marketingu pergaditur nga bekim pergjegjaj qershor, 2010 u. Integrated marketing communications imc is a relatively new concept of marketing and creating stable businesscustomer relationships.

301 186 138 1053 243 77 69 708 11 1114 1078 234 286 530 1503 1031 1069 1490 817 59 1219 960 396 1481 1039 151 1066 1239 477 1489 247 321